Ako sa učíme po anglicky

Comments: 0
bee writer

Keď si deti osvojujú jazyk, vnímajú ho najmä prakticky. Nezaujíma ich vonkajšia štruktúra, či forma slov, viet, ale najmä, ako môžu použiť to, čo sa naučili. Práve preto sa odporúča, aby sa jazyk vyučoval v kontextových súvislostiach. Tak, ako sa dieťa učilo materinský jazyk – vo vzájomných kontextových súvislostiach, bez izolácie jednotlivých výrazov, tak by malo pristupovať aj k novému jazyku – prostredníctvom činností a interakcií s ním.
Práve z toho dôvodu sa snažíme v našej materskej škole používať angličtinu počas celého dňa, čím vytvárame taký malý, „anglický svet“.


Deti jazyk zažívajú, sú jeho súčasťou v rámci bežných činností podobne ako tomu bolo aj keď prichádzali do kontaktu s materinskou rečou. Okrem bežných rutinných činností (kruhové uvítanie, jedenie, cvičenie, hygiena, …) sa cudzí jazyk osvojuje aj cez nasledovné aktivity :

Doobedňajšia pedagogická aktivita

Doobedňajšia pedagogická aktivita vedená podľa ISCED 0 (štátny vzdelávací program pre materské školy, v súlade so školským zákonom) v rámci ktorej sa deti zoznamujú s rôznymi témami, spoznávajú svet a pripravujú sa na vstup do základnej školy. Prostredníctvom témy (napr. rodina, zvieratká, jedlo, príroda …) je jazyk vsadený do kontextu, čo umožňuje lepšie ho pochopiť. Dôraz sa kladie na predstavovanie konkrétnych pojmov, pretože u malých detí prevláda názorné (intuitívne) myslenie a jednoduchšie chápu veci, ktoré vidia, alebo dokážu chytiť. Deti sa v danej téme zúčastňujú na rozmanitých hrových aktivitách rôzneho zamerania = hry, piesne riekanky. Týmto spôsobom si osvojovali aj materinský jazyk, vzbudzujú v nich pocit radosti, zábavy, zároveň nemajú pocit, že sa učia a vedomosti získavajú prirodzenou cestou. Pri predstavovaní nových výrazov sa snažíme používať učenie cez zážitky a zapájať čo najviac zmyslov, aby bolo osvojenie čo najprirodzenejšie. Pri osvojovaní rôznych konceptov nám významne slúžia v tejto oblasti aj rôzne Montessori aktivity, ktoré bližšie popisujeme v časti Montessori aktivity.

Rozprávková angličtina

Rozprávková angličtina prebieha v poobedňajších hodinách prostredníctvom pozerania krátkych rozprávok (cez obrazové znázornenie je jazyk ľahko pochopiteľný) a následného rozprávania príbehov s využitím rôznych pomôcok – obrázkov, hračiek, …. Pedagógovia a psychológovia neustále zdôrazňujú, že rozprávanie príbehov hrá podstatnú úlohu vo vývoji detí a nemenej vo vývoji jazyka. Práve preto volíme aj túto aktivitu pre jazykový rozvoj. Príbehy sú pre deti zábavné, pútavé, ale aj prínosné. Deti si cez ne osvojujú množstvo slov, zvratov, viet a podobne ako piesne, tvoria model cudzieho jazyka, pretože deti majú možnosť počuť rôzne hlasy, prízvuky a teda majú prístup k rôznym jazykovým prejavom, nielen od učiteľa.
Uvedené činnosti sa v rámci osvojovaných pojmov a výrazov navzájom prelínajú, deti si tak rovnaké cudzojazyčné výrazy osvojujú v rámci rôznych kontextov, čo je významné z hľadiska pevného zafixovania v pamäti.
Jednotlivé cudzojazyčné aktivity sú významne dopĺňané špeciálnym softwarom pre cudzojazyčnú výučbu predškolákov, ktorý rozvíja rôzne oblasti cez hrové činnosti.

Tiché obdobie

Je dôležité si uvedomiť, že dieťa vstupom do materskej školy nezačne automaticky hovoriť v anglickom jazyku. Spomeňte si na to, ako dlho trvalo, kým začalo rozprávať materinskom jazyku, preto aj pri cudzojazyčnom osvojovaní musíme brať do úvahy tzv. „tichú fázu“. Deti dokážu viac porozumieť ako rozprávať. Keď sa učia materinskú reč, reagujú na jazyk oveľa skôr ako ním začnú hovoriť. U cudzieho jazyka je to podobné. Najskôr len počúvajú, internalizujú si ho a formulujú vlastnú osobnú gramatiku, ktorá sa prispôsobuje a rozširuje, čím viac sú v kontakte s novým jazykom. Preto nenútime deti, aby rozprávali, kým nie sú pripravené, teda kým nezačnú spontánne hovoriť. Ich porozumenie si overujeme najmä neverbálnymi reakciami. (Dones modrú loptičku., Podaj mi lietadielko., Ukáž mi na obrázku medvedíka a pod. ). Postupom času, keď budú pripravené, začnú samé hovoriť slová a súvisle ich kombinovať.

Comments are closed.